Gartner 魔力象限和关键能力

Gartner 魔力象限研究方法针对快速发展的市场中的四种技术提供商提供了图形化的竞争定位:领导者、有远见者、特定领域者和挑战者。作为相关研究,Gartner 关键能力报告根据特定或定制用例,提供了针对提供商的 IT 产品和服务的能力和适用性的深入洞察。

下列市场、日期和研究文档列表会全年更新,包括最新的魔力象限和关键能力研究报告。在发布日历上查看即将进行的研究报告。

 

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z